Algemene voorwaarden:

Voorwaarden van Mama Fashion gevestigd te Swifterbant, Nederland. Mama Fashion is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Almere onder nummer 70330476

1. Totstandkoming overeenkomst

Een koopovereenkomst komt eerst tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging door ons aan de klant, naar aanleiding van een door de wederpartij gedane bestelling. De opdrachtbevestiging geschiedt direct na de bestelling in de vorm van een E-mail. Slechts de inhoud van de factuur bindt partijen. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper. Wilt u de order toch nog annuleren terwijl u deze wel hebt geplaatst verzoeken wij u direct ons daarvan op de hoogte te stellen voordat er kosten zijn gemaakt voor deze order.

2. Betaling

De geplaatste orders in onze webwinkel dienen vooruit te worden betaald.

In het geval dat een machtiging achteraf door de bank wordt geweigerd en de goederen reeds zijn verstuurd naar de klant behouden wij ons het recht de machtiging zo lang opnieuw in te dienen totdat de betaling is voldaan. Mocht een vordering op geen normale manier te innen zijn dan schakelen wij een incasso dienst in. De extra kosten die daar mee gemoeid zijn, zijn geheel voor rekening en verantwoordelijkheid van de klant.

3. Levertijd

De bestelde artikelen worden in principe binnen 1 en 2 dagen geleverd na betaling van de order. Duurt het langer dan 5 dagen dan wordt er contact met u opgenomen. Echter meestal heeft u binnen één week de goederen in huis. Sommige artikelen zijn voorradig, andere worden voor u direct besteld. Aangezien er zeer veel varianten mogelijk zijn in maten en kleuren wil het wel eens voorkomen dat een artikel in productie is of tijdelijk slecht leverbaar is. Wij houden u in dergelijke gevallen per email op de hoogte. (zorgt u ervoor dat wij een juist e-mailadres van u hebben.) Mocht een artikel langer dan 1 week niet leverbaar zijn dan sturen wij de rest van de order naar u toe en verzorgen wij een kosteloze nalevering. Als een artikel helemaal niet meer leverbaar zijn dan proberen wij u een goed alternatief aan te bieden, welke u natuurlijk mag weigeren.

4. Verzending en verzendkosten

Verzenden doen wij met POST.NL. POST.NL doet er meestal één dag over om het pakket bij u af te leveren. Verzendingen geschieden steeds voor rekening en risico van de verkoper. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan ons. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf verlaten.

Mocht de postbode u niet thuis treffen dan zal deze een afhaalbewijs bij u achterlaten. U kunt dan daarmee en een geldig identiteitsbewijs het pakket afhalen op het dichtstbijzijnde POST.NL servicepunt. Het pakket blijft dan 3 weken op het POST.NL servicepunt liggen voordat het weer naar ons wordt teruggezonden. Mochten wij in dergelijke situatie nogmaals het pakket aan u moeten sturen dan vragen wij een bijdrage in de verzendkosten.

Orders welke naar ons retour komen doordat deze aan de deur zijn geweigerd of niet zijn afgehaald op het postkantoor worden pas nogmaals verzonden nadat u de kosten daarvoor hebt voldaan.

5. Prijzen

De door ons genoemde prijs is inclusief BTW en in Euro's, maar exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

6. Klachten

De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan Mama Fashion te melden. Klachten ter zake van leveranties dienen binnen 8 dagen nadat de goederen de koper hebben bereikt schriftelijk (per email) aan ons gedaan te worden. Bij gebreke hiervan worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd. Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, zullen wij ter uwer keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen, hetzij voor éénmalige gratis herlevering zorgen, hetzij de koper voor de teruggenomen goederen crediteren. Het te crediteren bedrag zal minus de kosten van verzending zijn. De kosten van verzending naar ons zijn geheel voor de klant.

Vragen kunt u altijd mailen naar info@mamafashion.nl

7. Geschillen

Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan.

8. Buitengerechtelijke incassokosten

Indien wij wegens niet-nakoming van de overeenkomst door de koper kosten van rechtsbijstand moeten maken, is de koper verplicht de kosten volledig aan ons te vergoeden.

9. Overmacht

Indien Mama fashion door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding. Onder overmacht van Mama Fasshion wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

10. Ruil/retourprocedure

Klanten van Mama Fashion hebben het recht om na ontvangst van de goederen binnen 14 dagen met uitzondering van lingerie en sale artikelen terug te sturen en de overeenkomst te ontbinden. De consument draagt daarbij zelf op voor de kosten van terugzending. De goederen kunnen enkel worden geretourneerd in onbeschadigde verpakking en staat, ze moeten in dezelfde conditie verkeren, met labels eraan en mogen niet gebruikt zijn. Wij zullen zorg dragen voor een snelle creditatie van de factuur. Verzend en retourkosten vallen onder rekening van de klant bij aankoop vanwege onze OUTLET prijzen! Deze krijgt u dus niet retour. Mama Fashion moet altijd vooraf in dergelijke situaties op de hoogte gebracht worden e-mail (vermeld uw ordernummer en naam) van de te retourneren goederen en graag vernemen wij van u ook de reden. Goederen die ongefrankeerd naar ons worden gezonden, accepteren wij niet als retour.

Copyright © 2019 Mama Fashion. All rights reserved, Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Foto's zijn voor illustratieve doeleinden en kunnen afwijken van de werkelijkheid.


Privacy Statement

Uw Persoonlijke Gegevens

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Op verzoek zullen wij uw geregistreerde gegevens aan u verzenden.

Vragen over onze Privacy Statement

Heeft u vragen of opmerkingen over onze privacy statement, dan kunt u deze richten aan Klantenservice. Uiteraard waarderen wij goede suggesties ten zeerste, aarzel niet ons te vertellen op welke punten wij onze service mogelijk kunnen verbeteren.Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.